شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها

شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها


شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها

حجم فایل : 101.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 24
بنام خدا 1 شاخص های اندازه گیری عملکرد بخش ها 2 تعريف شاخص استفاده از ملاكها و اصولي كه خصوصيات كيفي را در قالب كميت بيان كرده و آنها را قابل بررسي و ارزشيابي مي كند، شاخــــص نام مي گيرد.
شاخصها معمولاً از نظريه ها، نگرشها و يا موقعيتها سرچشمه مي گيرند و مانند علائمي كه مسير را مشخص مي كند، مي توانند مورد استفاده قرار گيرند. معمولاً براي اطمينان از نتيجه گيريها و نشان دادن شرايط و اوضاع بيش از يك شاخص را مورد استفاده قرار مي دهند تا احتمال بروز خطاها را به حداقل  برسانند.

3 تعريف شاخص
 براساس شاخصها مي توان:

به تشريح وضعيت سازمانها از لحاظ برنامه ريزي و يا انجام تحقيقات علمي پرداخت و در روند تغييرات، آنها را بررسي كرد؛

شاخصها معيار مناسبي براي ارزشيابي شمرده مي شوند؛

شاخصها براي پيش بيني روند كارها مورد استفاده قرار مي گيرند
 
4 تعريف شاخص شاخص های بیمارستانی مهم ترین عامل نشاندهنده عملکرد بیمارستان می باشد که باید به طور منظم و در دوره زمانی مشخص مورد بررسی قرار گیرد. بررسی شاخص های بیمارستانی یکی از مهم ترین وظایف مدیران بخش ها و واحدهای بیمارستان است. 5 شاخص های اندازه گیری عملکرد 6

شاخص های مربوط به مراقبتهای پرستاری 7
شاخص های مربوط به عملکرد پرستاری 8
شاخص های مربوط به آموزش کارکنان 9 شاخص های مربوط به عملکرد خدمات پشتیبانی 10
شاخص های مربوط به امور مالی 11
شاخص های مربوط به مدارک پزشکی 12
شاخص های مربوط به نگهداشت تاسیسات 13
شاخص های مربوط به نظافت و خدمات 14
شاخص های مربوط به سیستم HIS 15
شاخص های مربوط به مراقبتهای درمانی 16
شاخص های مربوط به کنترل عفونت 17
شاخص های مربوط به بهداشت محیط 18
شاخص های مربوط به نگهداشت تجهیزات پزشکی 19 شاخص های مربوط به رضایت بیمار و برنامه های ارتقای کیفیت 20
شاخص های مربوط به رضایت بیماران از خدمات بخش 21
شاخص های مربوط به برنامه های ارتقای کیفیت 22 23 پایان 24...

خرید آنلاین